CAP. I   DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1 (1) Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) este organizaţia care asociază pe baza liberului consimţământ sindicate din administraţia publică locală, administraţia publică centrală, din servicii deconcentrate şi agenţii, reunind funcţionari publici de execuţie şi de conducere, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, numiţi în continuare salariaţi.

                  (2) În articolele următoare ale statutului, organizaţia este denumită pe scurt F.N.S.A.

Art. 2 (1) Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării F.N.S.A. sunt: democraţia, solidaritatea, independenţa deplină şi reprezentarea autonomă a sindicatelor membre, egalitatea lor în drepturi, exprimarea liberă, respectul opiniei şi alegeri democratice.

      (2) F.N.S.A. este o organizaţie independentă şi apolitică.

Art. 3 Sediul F.N.S.A. este în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.

 

       CAP. II  OBIECTIVE. OBLIGAŢII. MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art. 4  Obiective:

  (1) Reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, apărarea drepturilor fundamentale general-umane (dreptul la muncă şi odihnă, salarii, asigurări sociale, la grevă, asistenţă medicală şi tratament, cultură, instruire etc.), apărarea unor drepturi specifice derivate din calitatea de salariat în administraţia publică cum sunt: stabilitatea  în muncă indiferent de alternarea la putere a diferitelor partide politice, garantarea, prin legi speciale, a unei protecţii eficiente, a demnităţii şi integrităţii fizice şi psihice în raporturile cu cetăţenii şi lucrătorii altor instituţii, dreptului de a formula neîngrădit concluziile şi propunerile, ca urmare a exercitării atribuţiunilor de serviciu specifice, asigurării unor salarii care să permită un mod de viaţă decent şi să înlăture tentaţia corupţiei, a abuzurilor etc.

(2) Propune elaborarea unor proiecte de acte normative şi modificări sau completări la legislaţia existentă.

 

Art. 5 Mijloace de acţiune:

(1) F.N.S.A. militează ca funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din administraţie să primească salarii corespunzătoare muncii depuse şi răspunderii profesionale pentru postul pe care îl ocupă, precum şi asigurări sociale, să beneficieze de bilete de tratament şi odihnă, locuinţe, teren pentru construcţii de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996 şi a Legii nr. 293/2004, indemnizaţii/vouchere de vacanţă cu ocazia concediului de odihnă, normă sau indemnizaţie de hrană/tichete de masă, ajutoare sau tichete sociale, ajutoare sau tichete cadou  pentru sărbătorile de Crăciun şi Paşti şi alte drepturi care să asigure condiţii decente de muncă şi de viaţă. Totodată, F.N.S.A. va întreprinde demersurile necesare pentru întocmirea, negocierea şi semnarea unui acord colectiv pentru funcţionarii publici şi a unui contract colectiv de muncă pentru personalul contractual din administraţie la nivel de sector de activitate, respectiv la nivel de grup de unităţi din administraţia publică locală.

      (2) Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu ale F.N.S.A.

      (3) Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, aşa cum sunt definite de lege.

 Art. 6 Obligaţii:

                    (1) Respectarea statutele proprii ale sindicatelor membre şi abţinerea de la orice fel de imixtiuni în organizarea, funcţionarea şi conducerea acestora.

                   (2) Combaterea oricăror intervenţii şi ingerinţe în activitatea sindicatelor membre din partea factorilor exteriori.

       (3) Sprijirea, la cerere, a sindicatelor membre pentru obţinerea unor servicii  economice, juridice, sociale, culturale, media, informaţii de specialitate şi  consilierea la cerere.

                   (4) Popularizarea concluziilor studiilor realizate de sindicatele membre cu privire la mijloacele de democratizare, modernizare şi optimizare ale structurii organelor administraţiei publice.

 

   CAP. III MEMBRII F.N.S.A. DREPTURI. ÎNDATORIRI. SANCŢIUNI

Art. 7 Membrii F.N.S.A.:

 (1) Pot avea calitatea de membru al F.N.S.A. sindicatele legal constituite care recunosc prevederile statutului acesteia, şi au manifestat, în scris, dorinţa de a se afilia la F.N.S.A. şi îşi asumă obligaţia de a plăti cotizaţia stabilită prin prezentul statut.

                      (2) Raportul de afiliere  poate  fi stabilit pe baza exprimării consimţământului ca membru fondator sau prin admitere.

 (3) Afilierea la F.N.S.A. se face prin cererea de admitere adresată Biroului Executiv al F.N.S.A. însoţită de statutul propriu, sentinţa civilă a Judecătoriei, tabelul nominal cu membrii din conducerea sindicatului şi hotărârea  adunării generale de afiliere.

                     (4) Biroul Executiv al F.N.S.A. examinează cererea şi statutul sindicatului care solicită afilierea şi, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor din prezentul statut, admite cererea pe baza votului majorităţii simple.

                     (5) În situaţia în care se constată existenţa anumitor neconcordanţe, îndrumă sindicatul solicitant asupra modalităţilor de îndeplinire a condiţiilor de aderare pe baza cărora cererea poate fi reînnoită.

Art. 8 Drepturi:

                   (1) Să-şi desfăşoare întreaga activitate în deplină autonomie pe baza statutelor proprii;

                   (2) Să-şi desemneze, în mod liber, candidaţii în organele de conducere ale F.N.S.A.

                   (3) Să facă propuneri pentru stabilirea ordinii de zi, a întrunirilor organelor de conducere ale F.N.S.A.

                   (4) Să ceară organelor de conducere ale F.N.S.A. să acţioneze împreună cu solicitantul său, în baza mandatului acestuia, pentru a-l reprezenta, apăra şi a-i pune în valoare cauza şi interesele.

                   (5) Să facă propuneri de acte normative, să întreprindă măsuri legislative şi să participe la dezbaterea acestora, în cadrul F.N.S.A.

                       (6) Să se retragă din F.N.S.A. pe baza unei cereri adresată Biroului Executiv. Cererea va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale din care să rezulte această hotărâre.

 

Art. 9 Îndatoriri:

                   (1) Respectarea statutului F.N.S.A.

                   (2) Participarea la activităţile F.N.S.A. şi la cele ale  organismelor sale.

                   (3) Acţionarea în vederea înfăptuirii hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Sindicatul care nu este de acord cu una din hotărârile F.N.S.A. (cu excepţia cuantumului

 

cotizaţiei) nu o va aplica, dar este obligat să se abţină de la împiedicarea punerii ei în executare de către ceilalţi membri.

                   (4) Să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva F.N.S.A.  şi a sindicatelor membre, indiferent de provenienţa lor.

                   (5) Să achite lunar cotizaţia stabilită, raportată la numărul de membri de sindicat.

                   (6) Să comunice numărul de membri cotizanţi ai sindicatului cu ocazia Conferinţei anuale, precum şi în scris oride câte ori intervine o modificare a acestuia, în vederea întocmirii situaţiei de către personalul F.N.S.A. şi Secretarul general.

 

Art. 10 (1) Sancţiuni

a.  avertismentul – sancţiune aplicată de către Biroul Executiv;

b.  suspendarea pe o perioadă de trei luni – sancţiune aplicată de

     către Biroul Federal;

                              c.  excluderea – sancţiune aplicată de către Conferinţă.

                      (2) Sindicatele care nu achită cotizaţia conform prezentului statut nu vor beneficia de: reducerile oferite de către FNSA în baza protocoalelor semnate cu terţi, sentinţa de reprezentativitate a federaţiei, avizul din partea federaţiei pentru comisiile de disciplină, comisiile paritare, comisiile de concurs şi comisiile de rezolvare a contestaţiilor sau de alt sprijin solicitat de către acestea.

                      (3) Neachitarea cotizaţiei timp de şase luni, poate duce la excluderea sindicatului respectiv din federaţie, cu ocazia primei Conferinţe naţionale. Sancţiunea excluderii se ia prin vot de către Conferinţă.

 

Art. 11 (1) Sancţionarea se decide prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi, cu convocarea la discuţii a celui propus pentru sancţionare la Biroul Executiv.

                      (2) Împotriva sancţiunii aplicate  poate fi depusă contestaţie, la Biroul Executiv, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sancţiunea se suspendă până la decizia Conferinţei.

                     (3) Încetarea calităţii de membru se face prin: excludere, retragere şi dizolvare.

 

 

       CAP. IV  ORGANELE DE CONDUCERE ALE F.N.S.A.

 

Art. 12 (1) Organele de conducere:

a) Conferinţa;

b) Biroul federal;

c) Biroul Executiv.

                      (2) Actele adoptate de către organele de conducere:

(a) Conferinţa adoptă hotărâri;

                                                             (b) Biroul Federal adoptă rezoluţii;

                                                             (c) Biroul Executiv ia decizii.

               (3) Organul de conducere superior poate invalida, respectiv anula, actele adoptate de către organul de conducere inferior, dacă le consideră nelegale sau nestatutare.

 

CONFERINŢA

Art. 13 Conferinţa:

(1) Conferinţa  reprezintă organul suprem de conducere al F.N.S.A. şi îşi desfăşoară activitatea în plen, în sesiuni ordinare, o dată pe an şi pentru alegeri generale, o dată la patru ani. Conferinţa ordinară anuală va fi convocată de Preşedintele FNSA  sau la propunerea Biroului Federal.

                 (2) În afara sesiunilor ordinare anuale, în situaţii deosebite, motivate şi prezentate de către preşedintele Biroului Executiv, poate fi convocată Conferinţa Extraordinară, cu aceleaşi atribuţii ca şi ale Conferinţei Ordinare. Conferinţa Extraordinară poate fi convocată şi de către oricare dintre organele de conducere, cu votul majorităţi calificate, astfel:

(a) de către membrii Biroului Executiv, cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 dintre membrii săi;

(b) de către membrii Biroului Federal , cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 din numărul total de membri de sindicat cu drept de vot;

(c) de către membrii Conferinţei, cu votul sau la solicitarea scrisă a 50%+1 din numărul total de membri de sindicat cu drept de vot.

                     (3) Conferinţa este statutară când sunt prezenţi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate cu cotizaţia la zi, care reprezintă două treimi din totalul membrilor de sindicat cu drept de vot şi ia hotărâri cu majoritatea simplă dintre cei prezenţi. În cazul neîntrunirii cvorumului, se convoacă, în 30 de minute, Conferinţa, iar hotărîrile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi. Norma de reprezentare este de un vot la 50 de membri cotizanţi. Membrii Biroului Executiv sunt delegaţi de drept la Conferinţă.

      (4) Numărul membrilor cotizanţi în vederea atribuirii voturilor pentru fiecare şedinţă a Conferinţei, se va determina prin grija Secretarului General, prin raportarea cotizaţiei achitate pe ultimul an anterior şedinţei dn cauză.

                       (5) Hotărârile Conferinţei vor fi votate prin ridicare de mână, cu excepţia voturilor referitoare la alegerea membrilor Biroului Executiv şi a Comisiei de cenzori, care se va face prin vot secret pe buletine de vot.

 

Art. 14 Atribuţiile conferinţei:

           (1) Aprobă ordinea de zi şi programul de desfăşurare a Conferinţei.

           (2) Adoptă şi modifică statutul şi, pentru perioada următoare, programul de acţiune.

    (3) Validează rezoluţiile Biroului Federal asupra principiilor fundamentale privind activitatea  financiară, gestionarea bunurilor, adoptarea bugetului anual şi a cererilor de afiliere, precum şi deciziile Biroului Executiv.

   (4) Alege Biroul Executiv şi Comisia de cenzori, cu ocazia alegerilor generale, odată la 4 ani, sau, anual, dacă există posturi vacante

          (5) Hotărăşte asupra dărilor de seamă prezentate de Biroul Executiv şi Comisia de cenzori, cu privire la activitatea acestora.

                   (6) Hotărăşte afilierea la confederaţii sindicale din ţară şi străinătate.

                   (7) Ia hotărări cu privire la aplicarea sau suspendarea sancţiunilor.

 (8) Hotărăşte divizarea sau dizolvarea federaţiei şi modul de repartizare a patrimoniului, respectându-se legislaţia în vigoare.

     (9) Stabileşte cuantumul cotizaţiei.

(10) Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a personalului auxiliar angajat al F.N.S.A., organigrama, nivelul salarizării şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Biroului Executiv şi personalului auxiliar de specialitate şi administrativ, plătiţi din fondurile federaţiei. Sistemul de salarizare în cadrul F.N.S.A. are la bază principiile legii salarizării unitare aplicabile administraţiei publice locale, şi anume stabilirea unor coeficienţi şi raportarea acestora la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi acordarea de alte drepturi salariale legale. Ȋn acest sens, Conferinţa va stabili nomenclatorul şi ierarhia, respectiv coeficientul funcţiilor necesare desfăşurării activităţii F.N.S.A, la propunerea Biroului Executiv.

 

        BIROUL FEDERAL

 

Art. 15 Biroul Federal:

(1) Biroul Federal este compus din membrii Biroului Executiv, din câte un reprezentant al fiecărui judeţ în care există sindicate membre ale F.N.S.A., desemnat de către sindicatele afiliate din judeţul respectiv, din câte un reprezentant din partea grupurilor de instituţii deconcentrate sau agenţii şi un reprezentant al instituţiilor din administraţia centrală.

(2) Acolo unde sindicatele nu au desemnat un reprezentant în Biroul Federal, Biroul Executiv al federaţiei va desemna reprezentantul organizaţiilor din judeţul respectiv, din rândul organizaţiilor cu drept de vot.

                (3) În situaţii excepţionale care împiedică participarea membrilor titulari, sindicatele în cauză pot desemna, prin împuternicire scrisă, un alt reprezentant la întrunirile Biroului Federal.

                       (4) Componenţa Biroului Federal poate fi modificată  pe parcurs, funcţie de afilierile ulterioare, pentru a putea fi reprezentate toate judeţele ţării.

                        (5) Membrii Biroului Federal au următoarele atribuţii:

                          a. sprijină înfiinţarea de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

                          b. sprijină sindicatele în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă;

                         c. ţin evidenţa sindicatelor afiliate la federaţie, a membrilor de sindicat din judeţul de care răspund şi transmit situaţia acestora la sfârşitul fiecărui trimestru vicepreşedintelui care răspunde de judeţul respectiv;

                        d. urmăresc achitarea cotizaţiei de către sindicatele afiliate din judeţul de care răspund şi transmit situaţia achitării cotizaţiei la sfârşitul fiecărui trimestru vicepreşedintelui care răspunde de judeţul respectiv.

                       

Art. 16 (1) Biroul Federal se întruneşte în şedinţă ordinară semestrial, la convocarea Preşedintelui şi emite rezoluţii valabile, dacă la întrunire participă cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi sau dacă sunt reprezentaţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai sindicatelor afiliate cu drept de vot. În cazul neîntrunirii cvorumului, se convoacă, în 30 de minute, Biroul Federal, iar rezoluţiile se emit cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

                      (2) În Biroul Federal dreptul de vot este stabilit astfel:

            - un vot pentru 200 membri de sindicat şi fracţiuni;

                         - membrii Biroului Executiv au dreptul fiecare la câte un vot;

                      (3) Rezoluţiile se emit cu cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi exprimate.

  (4) Numărul membrilor cotizanţi în vederea atribuirii voturilor pentru fiecare şedinţă a Biroului Federal, se va determina prin grija Secretarului General, prin raportarea cotizaţiei achitate pe ultimul an anterior şedinţei dn cauză.

                       (5) În Biroul Federal au drept de vot numai reprezentanţii sindicatelor care şi-au îndeplinit în termen toate obligaţiile financiare faţă de federaţie.

                             (6) De regulă, votul este nominal.

                       (7) În cazul rezoluţiilor referitoare la persoană, votul este secret.

 

Art. 17 (1) Ordinea de zi şi calendarul întrunirilor se adoptă de Biroul Federal, la propunerea Biroului Executiv.   

              (2) Ȋntrunirile extraordinare ale Biroului Federal se pot convoca astfel:

(a) de către Preşedinte;

(b) de către membrii Biroului Executiv, cu votul sau la solicitarea scrisă a 2/3 dintre membrii săi

(c) de către membrii Biroului Federal, cu votul sau la solicitarea scrisă a 50%+1 din numărul de membri de sindicat reprezentaţi, cu drept de vot.

 

Art. 18 (1) Biroul Federal are următoarele competenţe şi atribuţii:

     a. duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei;

                            b. coordonează activitarea F.N.S.A. între conferinţe;

                c. hotărăşte organizarea şi declanşarea acţiunilor de protest  la nivelul F.N.S.A;

                            d. stabileşte proiectul ordinii de zi, data şi locul de desfăşurare ale Conferinţei pe care o convoacă într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile înainte de data stabilită;

                            e. avizează proiectul de buget, bilanţul financiar şi raportul de activitate elaborate de Biroul Executiv şi le prezintă Conferinţei;

                            f. validează suspendarea  sindicatelor;

                            g. hotărăşte convocarea Comisiei de cenzori;

                            h. admite cererile de afiliere la F.N.S.A.;

                            i. aprobă organizarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniul relaţiilor de muncă şi al relaţiilor sociale globale;

                            j. aprobă înfiinţarea de unităţi cu caracter lucrativ sau participarea prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, la astfel de unităţi;

                           k. aprobă înfiinţarea comisiilor de lucru ale federaţiei, le stabileşte competenţele şi regulamentele de organizare-funcţionare.

                   (2) Biroul Federal este competent să emită, între conferinţe, rezoluţii valabile în orice problemă care nu este în mod expres reglementată prin prezentul statut, având însă obligaţia de a supune aprobării proximei conferinţe.

 

Art. 19 Activitatea Biroului Federal se desfăşoară în baza “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Biroului Federal”, care se constituie în Anexa I şi face parte integrantă din prezentul statut.

 

        BIROUL  EXECUTIV

 

Art. 20 Biroul Executiv:

             (1) Biroul Executiv este organul de conducere operativă a F.N.S.A. 

                      (2) Biroul Executiv este compus din: preşedinte, prim-vicepreşedinte,  secretar general şi opt vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare colegiu în parte. Delimitarea celor nouă colegii este făcută conform Anexei II care face parte integrantă din prezentul statut.

 

 Art. 21 (1) Alegerea membrilor Biroului Executiv se face prin vot secret de către Conferinţă, cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate.

                       (2) Prim-vicepreşedintele va fi ales prin vot secret de către Conferinţă  şi este locţiitorul de drept al Preşedintelui.

           (3) Membrii Biroului Executiv sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani. La încheierea mandatului, aceştia pot fi realeşi.

              (4) Se poate înscrie în cursa pentru ocuparea unei funcţii în Biroul Executiv oricare membru al unui sindicat afiliat la F.N.S.A., cu condiţia ca sindicatul din care face parte să-şi fi îndeplinit obligaţiile la zi faţă de F.N.S.A. şi să susţină candidatura unui singur membru  al acestuia. Fiecare organizaţie membră are dreptul la depunerea unei singure candidaturi pe fiecare funcţie din Biroul Executiv.

(5) De asemenea, se poate înscrie în cursa pentru ocuparea unei funcţii în Biroul Executiv şi personalul auxiliar de specialitate şi administrativ al F.N.S.A., cu vechime în cadrul organizaţiei de cel puţin 3 ani.

 

Art. 22 În cazul depunerii, ridicării mandatului Preşedintelui federaţiei sau în cazul în care acesta se află în incapacitate de a-şi exercita prerogativele, mandatul celorlalţi membri ai Biroului Executiv continuă până la constituirea noului Birou Executiv.

      Art. 23 Activitatea Biroului Executiv se desfăşoară în baza “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Biroului Executiv” care se constituie în Anexa II şi face parte integrantă din prezentul statut.

 

       Art. 24 (1) Depăşirea competenţelor şi a limitelor de reprezentare, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prevederilor prezentului statut şi a regulamentelor adoptate în baza acestuia, poate atrage revocarea membrului Biroului Executiv în cauză şi angajarea răspunderii materiale sau penale, după caz.

                     (2) Rezoluţia de revocare a Preşedintelui şi a membrilor Biroului Executiv poate fi adoptată de Biroul Federal cu o majoritate de 2/3 pentru Preşedinte şi pentru ceilalţi membri ai Biroului Executiv. Rezoluţia de revocare a unui membru din Biroul Executiv va fi supusă spre aprobare Conferinţei. Până la Conferinţă, care va fi convocată în cel mult 60 de zile, persoana în cauză este suspendată.

  (3) Pe perioada suspendării sau vacantării funcţiei de vicepreşedinte, Biroul Executiv va desemna un membru interimar, dintre membrii Biroului Federal, până la următoarea Conferinţă.

 

Art. 25 Atribuţiile Biroului Executiv:

                    (1) Duce la îndeplinire hotărârile adoptate de Conferinţă şi rezoluţiile luate de Biroul Federal, preocupându-se permanent de aplicarea adecvată şi eficientă a mijloacelor de acţiune enumerate, în limitele competenţelor sale.

                      (2) Prezintă raportul scris Conferinţei şi Biroului Federal asupra activităţii desfăşurate.

          (3) Stabileşte poziţia de principiu a F.N.S.A. faţă de evenimentele majore sociale şi economice ori de altă natură care afectează ori care pot afecta, direct sau indirect, interesele legitime ale membrilor săi, atât cele colective cât şi cele individuale.

         (4) Propune proiectul de modificare a Statutului F.N.S.A. şi îl supune aprobării Conferinţei.

                    (5) propune Conferinţei afilierea pe plan naţional sau internaţional a F.N.S.A;

                    (6) aprobă afilierea sindicatelor la F.N.S.A.

             (7) adoptă decizii cu caracter extraordinar în orice domeniu privind activitatea şi gestiunea curentă şi imediată a F.N.S.A., cu votul a 2/3 dintre membrii săi.

 

        PREŞEDINTELE

 

Art. 26 Preşedintele:

             (1) Preşedintele reprezintă F.N.S.A. şi, în virtutea mandatului ce îi este încredinţat, veghează la buna funcţionare a F.N.S.A.  şi a structurilor sale.

                       (2) Preşedintele este conducătorul Biroului Executiv, coordonatorul întregii activităţi a F.N.S.A. şi ordonatorul principal de credite.

                      (3) El este răspunzător de activitatea sa şi a Biroului Executiv în faţa tuturor celorlalte organe de conducere ale F.N.S.A.

                      (4) Preşedintele convoacă Biroul Executiv în şedinţe ordinare, extraordinare şi de îndată.

                      (5) Preşedintele F.N.S.A. prezidează reuniunile Conferinţei, ale  Biroului Federal şi pe cele ale Biroului Executiv.

                       (6) El angajează, prin semnătura sa, F.N.S.A., în raporturile cu terţii şi cu organizaţiile membre.

                       (7) Preşedintele reprezintă federaţia în justiţie.

                      (8) Preşedintele face propuneri motivate Biroului Federal şi Conferinţei pentru revocarea unor membri din Biroul Executiv.

 

       SECRETARUL GENERAL

 

Art. 27 Secretarul general:

(1) Secretarul general are dreptul, în baza mandatului, să intervina în sprijinul sindicatelor afiliate sau al membrilor de sindicat cotizanţi.

                          (2) Secretarul general ţine evidenţa şedinţelor structurilor de conducere ale federaţiei, prezenţa la şedinţă, asigură întocmirea proceselor-verbale de şedinţă şi a materialelor de şedinţă.

                          (3) Secretarul general ţine evidenţa sindicatelor afiliate şi a numărului membrilor de sindicat.

                         (4) Secretarul general asigură redactarea actelor adoptate de către structurile de conducere ale federaţiei, le avizează iar după semnarea acestora de către Preşedinte, le înregistrează şi ţine evidenţa acestora. Împreună cu secretariatul tehnic al federaţiei, asigură transmiterea acestora, pentru ducerea lor la îndeplinire.

                         (5) Secretarul general, împreună cu contabilul, urmăresc achitarea cotizaţiei de către sindicatele membre ale federaţiei şi fac propuneri Biroului Executiv, Biroului Federal şi Conferinţei pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut sau pentru ridicarea sancţiunilor, în situaţia în care motivul pentru care s-a aplicat sancţiunea a dispărut.

 

        PRIM-VICEPREŞEDINTELE 

 

Art. 28 (1) Prim-vicepreşedintele este ales în condiţiile Art. 14  alin (4) şi Art. 21 alin (2) din prezentul statut.

          (2) Prim-vicepreşedintele are dreptul, în baza mandatului pe care îl are, să intervină în sprijinul sindicatelor afiliate sau a membrilor de sindicat cotizanţi.

                      (3) Prim-vicepreşedintele asigură interimatul preşedenţiei.

                      (4) Prim-vicepreşedintele răspunde de întreaga activitate sindicală din  colegiul pe care-l reprezintă.

                      (5) În această calitate, are următoarele atribuţii:

  a. sprijinirea înfiinţarii de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

  b. sprijinirea sindicatelor în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă;

 c. ţine evidenţa sindicatelor afiliate la federaţie, a membrilor de sindicat din colegiul pe care-l reprezintă şi transmite situaţia acestora la sfârşitul fiecărui trimestru, Secretarului general;

                      d. urmăreşte achitarea cotizaţiei de către sindicatele afiliate din colegiul pe care-l reprezintă şi transmite situaţia achitării cotizaţiei la sfărşitul fiecărui trimestru, Secretarului general

                      e.  întocmeşte un raport anual scris despre activitatea desfăşurată, pe care îl transmite preşedintelui, înainte cu o lună de data conferinţei.

                     f. participă la şedinţele C.N.S. „Cartel Alfa” unde susţine poziţia şi interesele F.N.S.A. şi informează preşedintele despre toate aspectele discutate în cadrul acestor şedinţe.

                                             

VICEPREŞEDINŢII

 

Art. 29 Vicepreşedinţii:

 (1) Vicepreşedinţii au dreptul, în baza mandatului lor, să intervină în sprijinul sindicatelor afiliate sau a membrilor de sindicat cotizanţi, din colegiul pentru care au fost aleşi.

                     (2) Vicepreşedinţii răspund de întreaga activitate sindicală din colegiul pentru care au fost aleşi.

                     (3) În această calitate, au următoarele atribuţii:

a. sprijinirea înfiinţării de noi sindicate şi afilierea acestora la federaţie;

b. sprijinirea sindicatelor în demersurile acestora pentru negocierea, semnarea, înregistrarea şi executarea acordurilor şi a contractelor colective de muncă;

c. ţin evidenţa sindicatelor afiliate la federaţie, a membrilor de sindicat din judeţele  arondate şi transmit situaţia acestora la sfârşitul fiecărui trimestru, Secretarului general;

                       d. răspund de achitarea cotizaţiei de către sindicatele afiliate din colegiul pentru care au fost aleşi şi transmit situaţia achitării cotizaţiei la sfărşitul fiecărui trimestru, Secretarului general.

                      (4) Întocmesc un raport anual scris despre activitatea desfăşurată, pe care îl transmit preşedintelui, înainte cu o lună de data conferinţei.

 

Art. 30 Membrii Biroului Executiv care lucrează efectiv în instituţii publice, membrii Biroului Federal şi membrii Comisiei de cenzori au câte cinci zile libere plătite pe lună, pentru desfăşurarea de activităţi sindicale.

           

Art. 31 (1) Preşedintele va fi scos (suspendat) din procesul de muncă şi va fi retribuit cu salariul echivalent al unui director general, pentru funcţionar public sau director, pentru personal contractual. Acesta va beneficia de prevederile acordului colectiv sau a contractului colectiv de muncă ale instituţiei de unde provine.

                (2) Preşedintele care nu va fi scos din procesul de muncă, cu acceptul Conferinţei exprimat prin votul a 2/3 din numărul total de membri de sindicat cu drept de vot,  va putea beneficia de o indemnizaţi lunară stabilită de către aceasta.

       (3)  Prim-vicepreşedintele F.N.S.A. poate fi scos din procesul de muncă, cu acordul Conferinţei exprimat prin votul a 2/3 din numărul total de membri de sindicat reprezentaţi cu drept de vot, dacă acest lucru se justifică, şi va fi salariat şi retribuit din fondurile federaţiei.

(4) În situaţia în care într-o perioadă de cel puţin şase luni, cel suspendat sau indemnizat  nu justifică prin activitatea sa acest statut, acordarea salariului şi a celorlalte drepturi vor înceta în condiţiile alin. (1) si (2).

                        (5) După expirarea mandatului pentru care a fost ales, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia a funcţionat este obligată să asigure funcţionarului public sau personalului contractual, funcţia publică avută sau una echivalentă. Perioada de exercitare a mandatului se constituie în vechime în muncă.

 

Art. 32 (1) Pentru controlul asupra modului de administrare şi gestionare a patrimoniului F.N.S.A., Conferinţa va constitui, dintre membrii săi, o comisie de cenzori, formată din trei membri, dintre care un preşedinte;

                        (2) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a. verifică periodic sau cel puţin o dată pe an activitatea financiară a federaţiei. Documentele necesare acestor verificări vor fi puse la dispoziţia comisiei de către contabil, cu acordul preşedintelui;

b. întocmeşte un raport anual asupra activităţii financiare a federaţiei şi îl supune spre aprobare, Conferinţei;

c. controlează şi rezultatul acestuia va fi adus la cunoştinţă Preşedintelui federaţiei.

 

Art. 33  (1) Patrimoniul F.N.S.A. este compus din: cotizaţia lunară, donaţii, sponsorizări şi din activităţi cu caracter economic.

                         (2) Fondurile F.N.S.A. vor fi utilizate pentru retribuirea preşedintelui şi a celorlalţi angajaţi, pentru finanţarea activităţilor organizatorice, decontarea deplasărilor în interesul F.N.S.A., plata cotizaţiei către confederaţia naţională la care este afiliată şi la organizaţiile internaţionale  în cazul afilierii, dotarea birourilor F.N.S.A. cu birotică şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii, achiziţionarea unui autoturism şi întreţinerea acestuia, internet, telefonie, întreţinere etc.

                     (3) 15% din cotizaţia achitată integral pentru întregul an de către sindicatele membre, se constituie ca bonificaţie pentru acestea, sub formă de tichete cadou, vouchere de vacanţă sau altă formă de stimulare a activităţii sindicale.

                         (4) Cheltuielile cu cazarea membrilor Biroului Executiv vor fi suportate de la bugetul F.N.S.A., cu condiţia ca sindicatele din care provin să aibă achitată cotizaţia la zi, iar cele ale membrilor Biroului Federal, de către sindicatele pe care le reprezintă.

       CAP. V  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 34 F.N.S.A. militează pentru ca ziua de 29 octombrie să devină Ziua Naţională a salariaţilor din administraţia publică.

 

Art. 35 F.N.S.A. este persoană juridică şi are sigiliu propriu.

   

Art. 36  Prezentului statut i se pot aduce modificări cu cvorumul şi cu numărul de voturi prevăzute la art. 12.

 

Art. 37 F.N.S.A. este înregistrată la Tribunalul Braşov prin sentinţa civilă nr. 475/S/19 iulie 1995, iar prin sentinţa civilă nr. 333/S/16 iunie 2000, s-a hotărât mutarea sediului F.N.S.A.P.L. la Cluj-Napoca şi în 2006 schimbarea denumirii.

 

              Prezentul Statut, cu modificările şi completările aprobate, a fost adoptat în Conferinţa Naţională a F.N.S.A. din data de 27.10.2017 şi adaptat în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne