Vă facem cunoscut că recent a fost adoptată si promulgată Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Marea majoritate a textelor vizează procedurile privind  resursele umane – organizarea, atribuţii, avize ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, carierea funcţionarilor publici – concursuri, promovări, modificarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu. De reţinut însă că a fost abrogat articolul 23 din Legea nr. 188/1999 privind planual anual de ocupare a funcţiilor publice, în integralitatea lui, astfel încât nu va mai fi solicitat nici avizul consultativ al organizaţiilor sindicale reprezentative, ştirbind şi mai mult pârghiile organizaţiilor sindicale şi principiile consultării partenerilor sociali.

Considerăm a fi de menţionate câteva precizări de ordin terminologic şi considerente juridice în ceea ce priveşte modificarea art. 98 din Legea nr. 188/1999, şi anume, posibilitatea menţinerii în funcţia publică deţinută, după îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare. Astfel “Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, functionarul public poate fi mentinut in functia publica detinuta maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.”

Interpretând în mod coroborat art. 98 alin. (1) lit. d) cu art. 98 alin. (3), vom reţine următoarele:

- funcţionarul public poate, la cererea sa, să fie menţinut în funcţia publică deţinută;

- cererea trebuie formulată obligatoriu înainte cu 2 luni de împlinirea cumulativă a condiţiei de vârstă şi a condiţiei stagiului minim de cotizare, în caz contrar intervine de drept încetarea raporturilor de serviciu

- cererea va trebui aprobată de către conducătorul instituţiei – preşedinte consiliu judeţean/primar, director;

-  perioada maximă de menţinere în funcţia publică este de cel mult 3 ani peste vârsta standard de pensionare; raportul de serviciu se prelungeşte anual (adica din an în an, în cei 3 ani), dar, practice, nu e obligatoriu (posibilitatea prelungirii, prevede legea) aşa dupa cum reiese din textul legii;

- textul legii este destul de explicit iar funcţia pe care se dispune menţinerea, desigur la cerere şi cu aprobarea expresă a conducătorului instituţiei, este funcţia publică deţinută la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare şi dispunerii menţinerii (deci nu altă funcţie). Pe parcursul prelungirii pot interveni modificări legale ale funcţiei publice (promovare, avansare, transfer, mutare), prin aplicarea cadrului legal general, textul legii nu interzice o asemenea interpretare. În acest sens, prelungirea anuală a menţinerii va fi pe acea funcţie;

- menţionăm că la acest moment, cadrul legal în vigoare nu restricţionează cumulul pensiei cu venituri salariale în sectorul bugetar;

- în consecinţă, vă punem în vedere să nu omiteţi solicitarea menţinerii în funcţia publică  - cererea cu 2 luni înainte de pensie si să retineţi ca angajatorul/conducatorul instituţiei nu este obligat să dispună această menţinere în funcţia deţinută, dar apreciem că trebuie evitate abuzurile iar refuzul aprobării se impune a fi argumentat în mod legal.

În consecinţă, F.N.S.A. solicită tuturor sindicatelor să ia măsurile ce se impun pentru a complini prin actele negociere colectivă lispa consultării organizaţiilor sindicale reprezentative (de pildă prin contractele/acordurile colective de muncă se poate prevedea obligaţia angajatorilor de a consulta sau de a obţine avizul organizaţiei sindicale la aprobarea sau modificarea organigramei şi a statului de funcţii) precum şi să aducă la cunoştinţa membrilor de sindicat aceaste modificări legislative, cu precădere posibilitatea menţinerii în funcţia publică, după îndeplinirea condiţiilor legale e pensionare.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne