Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) - reprezentativa la nivelul sectorului de activitate ,,Administratie publica. Activitati ale Organizatiilor si Organismelor extrateritoriale,, conform Sentintei Civile nr. 245/S din 15.12.2016 a Tribunalului Brasov,  afiliata la C.N.S. „Cartel Alfa”,

va sugereaza sa întreprindeti toate demersurile pentru aplicarea de îndata a prevederilor Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/2016, potrivit careia nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatia de încadrare trebuie sa includa drepturile stabilite si recunoscute prin hotarâri judecatoresti avute în vedere la stabilirea nivelului maxim de salarizare corespunzator fiecarei functii, grad, treapta, gradatie, vechime în munca si specialitate din cadrul familiei ocupationale Administratie, conform Anexei prevazute în Legea nr. 284/2010.

Este imperativ ca aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale sa produca efecte în administratia publica locala pâna la finalul acestei luni, deoarece, în conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (1) din OUG nr. 9/2017, dupa aceasta data, cuantumul brul al salariilor se mentine pâna la finalul anului : ,,Art. 1. -(1) În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se men?in în plata la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor func?iei de baza/salariilor func?iei de baza/indemniza?iilor de încadrare lunara, precum ?i cuantumul sporurilor, indemniza?iilor, compensa?iilor ?i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemniza?ia bruta de încadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, în masura în care î?i desfa?oara activitatea în acelea?i condi?ii ?i nu se aplica valoarea de referin?a ?i coeficien?ii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazu?i în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare,,.

FNSA a încercat prin toate mijloacele de care dispune sa determine institutiile administratiei centrale cu atributii în colectarea datelor sa ne transmita o situatie la nivel national cu salariile din administratia publica locala, însa ne-am lovit pâna în prezent de refuzul acestora pe motiv ca nu au o astfel de situatie. Din pacate, administratia centrala încearca prin toate mijloacele sa tergiverseze aplicarea prevederilor deciziei amintite, pentru administratia publica locala, pâna la momentul în care aceasta nu mai poate fi aplicata. Este înca o dovada a lipsei de interes pentru solutionarea problemelor în ceea ce priveste salarizarea personalului care îsi desfasoara activitatea în primarii si consilii judetene chiar daca avem sentinte judecatoresti care atesta legalitatea unor drepturi.

FNSA va pune la dispozitia institutiilor si sindicatelor din administratia publica locala toate datele de care dispune, colectate de la unele primarii si consilii judetene prin mijloace proprii, în vedera aplicarii dispozitiilor Deciziei Curtii Constitutionale, înainte de termenul limita în care aceasta îsi poate produce efecte. Va solicitam pe aceasta cale, în spiritul solidaritatii angajatilor din adminitratia publica locala, sa ne transmiteti situatia din institutia dumneavoastra, pentru a identifica un nivel maxim al salariului, sprijinind astfel colegii din tara. Consideram ca precizarile Curtii Constitutionale sunt foarte clare, fara loc de interpretare si astfel este recunoscut dreptul salariatilor din sectorul nostru de activitate la un trai decent. Detalii suplimentare la telefoanele si adresele de mail din antet.

Ne întemeiem prezenta solicitare tinând cont de urmatoarele paragrafe din Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016, si anume:

1.  Paragraful nr.31  ,,Astfel, Curtea constata ca, pentru respectarea principiului constitutional al egalitatii în fata legii, nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de încadrare, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, corespunzator fiecarei functii, grad/treapta, gradatie, vechime în functie sau în specialitate, trebuie sa includa majorarile (indexarile) stabilite prin hotarâri judecatoresti si sa fie acelasi pentru tot personalul salarizat potrivit dispozitiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiasi categorii profesionale, respectiv familii ocupationale prevazute de Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

                2. Paragraful nr.32. În consecinta, ca efect al neconstitutionalitatii art. 31 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016), "nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de încadrare", la care se face egalizarea prevazuta de art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016), trebuie sa includa si drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarâri judecatoresti. Asadar, personalul care beneficiaza de aceleasi conditii trebuie sa fie salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de încadrare din cadrul aceleiasi categorii profesionale si familii ocupationale, indiferent de institutie sau autoritate publica.

  3. Paragraful nr.34 ,, Prin urmare, Curtea constata ca, în vederea egalizarii prevazute de art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, "nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de încadrare", care trebuie sa includa si drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile/definitive, urmeaza sa se stabileasca prin raportare la aceeasi functie, grad, gradatie, vechime în munca si în specialitate, aceleasi conditii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupationale, indiferent de institutie sau autoritate publica,,.

4. Paragraful nr.35  ,,În final, Curtea constata ca, potrivit Deciziei Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronuntate în cadrul controlului de constitutionalitate, puterea de lucru judecat ce însoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta. Astfel, Curtea retine ca atât considerentele, cât si dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept,,.

5. Paragraful nr.36 ,, În consecinta, asa cum a statuat Curtea si în jurisprudenta sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010), atât Parlamentul, cât si Guvernul, respectiv autoritatile si institutiile publice urmeaza sa respecte cele stabilite de Curtea Constitutionala în considerentele si dispozitivul prezentei decizii,,.

6. Paragraful nr.37 ,, Pornind de la obligativitatea legiuitorului de a pune de acord dispozitiile de lege constatate ca fiind neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei, ca o consecinta a prezentei decizii de admitere, Curtea constata ca, pâna la adoptarea solutiei legislative corespunzatoare, în temeiul art. 147 alin. (4) din Constitutie, din momentul publicarii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, institutiile si autoritatile publice urmeaza sa aplice în mod direct prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4)art. 16art. 124 si art. 126, în privinta stabilirii "nivelului maxim pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime în functie sau în specialitate, dupa caz" al salariului de baza/indemnizatiei de încadrare, astfel cum a fost constatat prin prezenta decizie,,.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne